Konsultant za sprovođenje rodno osetljive početne studije

Uslovi angažmana za

konsultanta za sprovođenje rodno osetljive početne studije

Naziv projekta: Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome

Trajanje zadatka: 1. septembar  – 1. decembar, 2017

Geografska područja: Grad Beograd, Pčinjski i Jablanički okrug

OBRAZLOŽENJE

Prema podacima iz popisa 2011. godine u Srbiji ima 147.604 Roma (Republički zavod za statistiku, 2013), ali mnoge studije procenjuju da je ovaj broj znatno veći.

Podaci  sa poslednjeg popisa ukazuju i na to da u okviru romske zajednice 87% populacije ima osnovno ili niže obrazovanje, a manje od 1% ima više i visoko obrazovanje (Republički zavod za statistiku, 2013). Isti podaci ukazuju i da je populacija koja je stekla samo osnovno obavezno obrazovanje pod najvećim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti.

Romski učenici, pod teretom nemaštine, češće od ostalih vršnjaka prekidaju školovanje i od najranijeg životnog doba rade poslove za koje se uglavnom ne traži posebna stručnost kako bi obezbedili elementarna sredstva za život. U osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu često se nalaze u školama za obrazovanje odraslih, gde završavaju osnovno obrazovanje po skraćenom programu, a stopa upisa romske dece u specijalne škole je 36 puta veća nego kod ostalih. U redovnim školama je prisutno veliko osipanje romskih učenika iz obrazovnog sistema, a u škole za učenike sa smetnjama u razvoju dospevaju iz različitih neopravdanih razloga, od nepoznavanja srpskog jezika do diskriminatornih procedura. Samo 6% dece iz romskih naselja pohađa predškolsko obrazovanje, 69% dece školskog uzrasta iz romskih naselja upisuje osnovnu školu, a završava je samo 64% od broja upisane dece (taj procenat za opštu populaciju iznosi 93,4%). Situacija je još nepovoljnija kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, jer samo 22% adolescenata iz romskih naselja pohađa srednju školu (procenat devojčica iz romskih naselja koje pohađaju srednju školu je 15%). 

Upravo problem ranog napuštanja i/ili isključivanja romske dece iz obrazovanja, kao i veoma mali obuhvat romske dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, jeste osnova projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projektom se želi podržati formiranje efektivnih i održivih mera prevencije ranog napuštanja obrazovanja i obezbediti akcije za vraćanje dece u redovno obrazovanje.

SVRHA ANGAŽMANA

Svrha angažmana konsultanta je da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RepublikeSrbije i organizacije Save the Children izradi metodologiju za rodno osetljivu početnu studiju o obuhvatu romske dece osnovnim obrazovanjem, o redovnosti pohađanja škole, razlozima za napuštanje sistema obrazovanja i identifikaciju postojećih mehanizama za zadržavanje dece u školi  u zajednicama iz kojih su škole koje će biti obuhvaćene projektom. Od konsultanta se očekuje da kontekstualizuje već postojeću metodologiju koja je izrađena u okviru projekta za druga geografska područja, za projektom ciljana područja. Postojeća metodologija će biti dostavljena odabranom konsultantu od strane osoblja Save the Children. Konsultant će biti zadužen zadužen za izradu metodologije, analizu rezultata i pisanje izveštaja, dok će realizaciju samog istraživanja koordinirati i realizovati organzacija Save the Children.

CILJ ANGAŽMANA

Specifični ciljevi konsultanta su:

1. Izraditi metodologiju za rodno osetljivu početnu studiju o obuhvatu romske dece osnovnim obrazovanjem, o redovnosti pohađanja škole, razlozima za napuštanje sistema obrazovanja i identifikaciju postojećih mehanizama za zadržavanje dece u školi  u zajednicama iz kojih su škole koje će biti obuhvaćene projektom, a koja će:

 • Utvrditi postojanje i kvalitet mehanizama prevencije i/ili intervencije nepohađanja ili ranog napuštanja školovanja u  3 ciljana područja određena projektom.
 • Mapirati mehanizme za sprečavalje osipanja na nivou zajednica koji omogućavaju sistemsku podršku romskoj deci i njihovim porodicama.
 • Obezbediti uvid u stavove romskih roditelja po pitanju obrazovanja njihove dece.
 • Analizirati potrebe obrazovnih institucija.

2. Prezentovati metodologiju istraživačima za vreme obuke istraživača.

3. Kvalitativna i kvantitativna analiza prikupljenih podataka.

4. Pisanje finalnog izveštaja, koji će dati sveobuhvatnu analizu dogovorenih indikatora, na osnovu koje će Save the Children i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kreirati intervencije u svakoj od ciljanih zajednica

PODRUČJE ANGAŽMANA

Od konsultanta se očekuje da sprovede sledeće aktivnosti:

 • Održavanje inicijalnog sastanka konsultanta sa predstavnicima/cama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizacije Save the Children  kako bi se dogovorio plan rada.
 • Konsultatant će kontekstualizovati postojeću kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju rada, listu indikatora kvaliteta, kao i potrebne instrumente kojima će se meriti dogovoreni indikatori. Svi instrumenti će pre finalizacije biti pregledani i odobreni od strane MEAL eksperta organizacije Save the Children .
 • Analiza informacija o postojanju školskih mehanizama za prevenciju i/ili intervencije nepohađanja ili ranog napuštanja školovanja u 3 područja određenih projektom.
 • Analiza  podataka o ranom napuštanju školovanja romske dece u cilju određivanja korisnika podrške koja će biti obezbeđena kroz projekat.
 • Analiza podataka od predstavnika nadležnih institucija kako bi se dobili podaci o postojanju mehanizama za sprečavanje osipanja koji omogućavaju sistemsku podršku romskoj deci i njihovim porodicama.
 • Analiza stavova romskih porodica i dece u pogledu obrazovanja dece, sa posebnim fokusom na romske devojčice i ispitivanje nivoa poverenja u obrazovne institucije da mogu da preduprede diskriminaciju romske dece na osnovu etničke pripadnosti i/ili socijalnog statusa.
 • Pisanje i prezentacija preliminarnog nacrta studije osoblju  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizacije Save the Children 
 • Konsultatnt će integrisati komentare osoblja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizacije Save the Children  u finalnu verziju dokumenta i prezentovaće je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizaciji Save the Children.

METODOLOGIJA RADA

Konsultant će dostaviti tehničku i finansijsku ponudu koja uljučuje opis metodologije, detaljan kalendar i program rada koji se odnosi na izradu upitnika, analizu i izradu izvještaja, kao i troškove radnih sastanaka. Tokom angažmana, konsultant će najvećim delom sarađivati sa osobljem Save the Children u Beogradu i Sarajevu. Kako bi se adekvatno pripremili za izradu definisanih konsultantskih zadataka, od ključne važnosti je upoznavanje sa relevantnim dokumentima o predmetnoj tematskoj oblasti. Obzirom da se Save the Children dugi niz godina bavi unapređivanjem kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za decu iz ranjivih grupa i njihovih porodica, neophodno je pažljivo proučiti i konsultovati dostupnu dokumentaciju na web stranici naše organizacije  https://nwb.savethechildren.net

OČEKIVANI PROIZVODI ANGAŽMANA

Sveobuhvatna rodno osetljiva početna studija koja će obuhvatiti:

 • Procenu trenutne situacije u pogledu obrazovanja romske dece u 3 područja predviđena projektom.
 • Potrebne podatke za određivanje korisnika, uključujući romske porodice i decu (selekcionisane prema stepenu potrebne podrške npr. porodice koje žive u siromaštvu, porodice korisnici socijalne pomoći, porodice sa više dece ili sa decom koja imaju zdravstvene poteškoće, porodice sa jednim roditeljem i sl)
 • Status obrazovnih ustanova u pogledu potrebne opreme ili druge vrste podrške.
 • Postojanje školskih mehanizama za prevenciju i/ili intervenciju kod nepohađanja ili ranog napuštanja obrazovanja.
 • Analizu postojećih mehanizama za sprečavanje i smanjenje napuštanja školovanja, a koji uključuju sve nadležne sektore (obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, unutrašnje poslove i sl)
 • Studija treba da bude dostavljena na srpskom i engleskom jeziku  (latinično pismo, format A4; font Gill Sans MT, veličina slova:11).

VREMENSKI OKVIR

Kako bi svi zadaci bili objavljeni u zadatom vremenskom okviru konsultant će biti angažovan u periodu od 25. avgusta do 01 decembra 2017. Godine

TRAŽENA STRUČNOST I ISKUSTVO

Konsultanti treba da imaju minimalno sledeće kvalifikacije i veštine:

 • Najmanje univerzitetska diploma iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka (prednost će imati kandidati s magistarskim ili doktorskim studijama iz relevantnih oblasti);
 • Minimalno pet godina kontinuiranog iskustva u socijalnim istraživanjima;
 • Iskustvo u razvijanju sličnih dokumenata/programa/vodiča;
 • Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
 • Razumevanje problematike ranog napuštanja i/ili isključivanja iz obrazovanja i uloge koju obrazovne institucije zajedno sa porodicama imaju u prevenciji ovog problema;
 • Specifično iskustvo u radu sa roditeljima, starateljima i decom koja pripadaju ranjivim kategorijama;
 • Iskustvo u radu sa marginalizovanim kategorijama stanovništva;
 • Odlične analitičke i komunikacione veštine.

BUDŽET

Kosultant treba da navede iznose naknada koje očekuje u sklopu angažmana, uz navođenje valute, u dokumentu „Bidding Response“, te dodatno popuni formular „SC-PR-10 - Request for Quotation“ ukoliko se prijavljuje u ime određene firme ili organizacije. Potrebno je jasno opisati sve budžetske stavke, uz objašnjenje kako one korespondiraju sa predloženom metodologijom i planom rada. Obavezno je navođenje naziva stavki u budžetu.

Napomena:  budžet uključuje isključivo konsultantsku naknadu.

PRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PRIPREME PONUDA

Zainteresovani konsultanti ili firme/organizacije treba da pripreme i dostave ponudu (uz navedene priloge) na engleskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba uključivati sledeće:

1. Dokument sa ponudom;

2. CV-evi svakog člana tima (na ne više od tri strane) navodeći relevantno iskustvo;

3. SC-PR-10 – Zahtev za dostavljanje ponude.

 

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovde.

 

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do srijede, 23.8.2017. godine. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Location: Belgrade, Serbia

Contract - Part-Time

Closing date: Tuesday 22 August 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Know anyone else who might be interested in this job?
Why not share it with them?