Razvijanje dobno prikladnog nastavnog plana i programa o sigurnosti na internetu i obuke nastavnika za sprovođenje istog na teritoriji grada Beograda

Uslovi angažmana

konsultanata ili firme/organizacije za razvijanje dobno prikladnog nastavnog plana i programa o sigurnosti na internetu i obuke nastavnika za sprovođenje istog na teritoriji grada Beograda

Naziv projekta: Spojeni i sigurni – u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za decu

Trajanje angažmana: 18. septembar  –  1. novembar 2017.

Partneri u provedbi projekta: Sekretarijat za Obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda

Donator: Oak fondacija i Save the Children Norway

Lokacija: Republika Srbija

OBRAZLOŽENJE

Iskorišćavanje dece u pornografske svrhe je globalni kriminal koji se uglavnom širi internetom i predstavlja najteži i najrašireniji oblik seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja dece i maloletnika koje čine odrasli. Uhođenje i uznemiravanje u cyber prostoru nije samo virtuelno nego predstavlja i stvarnu pretnju po fizičku i mentalnu sigurnost svih korisnika interneta, posebno dece koja su najugroženija grupa. Iskorišćavanje dečaka i devojčica za proizvodnju, distribuciju, posedovanje ili gledanje neprimerenog materijala – za i od strane korisnika interneta – čiji su učesnici su sama deca, predstavlja jedan od najgorih oblika zlostavljanja dece. Organizacija Save the Children je predvodnik rešavanja problema zlostavljanja dece na internetu u regionu. Naše delovanje u ovom polju je rezultiralo uspostavljanjem Centara za sigurniji internet (SIC-ova) u BiH i Srbiji prema modelu Evropske komisije (srpski SIC je čak ušao u Program sigurnijeg interneta Evropske komisije), koji su postali članovi InHope Internationala (i tako doneli InHope na Balkan), a što je na kraju uticalo na promovisanje organizacije Save the Children kao stručnjaka i glavnih aktera u ovom području delovanja za dati evropski region.

SVRHA I CILJ ANGAŽMANA

Za potrebe projekta „Spojeni i sigurni – u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za decu“ Save the Children traži konsultante (koji se prijavljuju individualno ili u ime određene firme ili organizacije, u daljem tekstu: konsultanti) sa relevantnim iskustvom u području pripreme i sprovođenja sličnih zadataka. Koristeći se prethodno sprovedenim ispitivanjem/ anketom i mapiranjem, konsultanti će 1) razviti trening paket sa uključenim dobno prikladnim nastavnim planom i programom o sigurnosti na internetu, 2) sprovesti trening za trenere (nastavnike) i 3) finalizirati pilotirani  nastavni plan i program za moguću buduću primenu u Srbiji. Ciljna grupa zadatka su nastavnici u odabranim osnovnim  i srednjim školama na teritoriji grada Beograda.

DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

 • Konsultanti će održavati redovan kontakt sa osobljem organizacije Save the Children tokom celog procesa, redovno informišući o procesu i tražeći informacije i uputstva kada je to potrebno. 
 • Konsultanti će izraditi nacrt trening programa uključujući dobno prikladni nastavni plan i program o sigurnosti na internetu, kao i predlog za sprovođenje obuka, te ga pravovremeno proslediti organizaciji Save the Children na eventualne komentare i sugestije.
 • Konsultanti će uključiti povratnu informaciju dobijenu od organizacije Save the Children u finalnu verziju pomenutog dokumenta, gde je to potrebno.
 • Konsultanti će sprovesti obuke u skladu sa razvijenim trening programom.
 • Konsultanti će se pridržavati dogovorenog vremenskog okvira i rokova.
 • Konsultanti će po završetku zadatka biti u obavezi prezentovati finalne nalaze predstavnicima grada Beograda i drugim relevantnim akterima.
 • Konsultanti će osigurati etičko učestvovanje dece u skladu sa politikom Save the Children o očuvanju sigurnosti dece.

OČEKIVANI ISHODI ANGAŽMANA

 • Metodologija prilagođena temi zadatka, korisnicima i geografskom području na kojem će biti primenjena. Dokument treba, između ostalog, da sadrži: razvijen nastavni plan i program baziran na nalazima sprovedenih istraživanja u ovoj oblasti i mapiranja, predlog treninga za trenere, neophodne trening materijale za implementaciju nastavnog plana i programa na teritoriji grada Beograda i druge prateće alate i instrumente za rad sa nastavnicima (npr. pre i post upitnici, evaluacijske liste i dr.) na srpskom jeziku;
 • Trening za trenere koji će se izvoditi na srpskom jeziku. Od konsultanta se očekuje da sprovede 2 trodnevna treninga za maksimalno 10 učesnika.
 • Završni izveštaj o razvijanju trening programa za nastavnike, sprovedenoj obuci i finaliziran pilotirani  nastavni plan i program za moguću buduću primenu u Srbiji (Microsoft Office Word) , na engleskom i srpskom jeziku. Broj stranica dokumenta ne treba da prelazi 50 strana, isključujući moguće anekse.

VREMENSKI OKVIR

Kako bi se svi zadaci obavili u zadanom vremenskom okviru, konsultanti će biti angažovani u periodu od 18. septembra 2017. godine do 1. novembra 2017. godine. Konsultanti će pripremiti i sprovesti plan rada u konsultacijama i uz podršku relevantnog osoblja organizacije Save the Children.

POTREBNA EKSPERTIZA I ISKUSTVO

Minimalna ekspertiza i veštine koje konsultanti moraju posedovati:

 • Univerzitetska diploma u oblasti pedagogije, društvenih ili humanističkih nauka (magisterij ili doktorat iz relevantne oblasti predstavlja prednost);
 • Najmanje pet godina iskustva u sprovođenju sličnih zadataka u vezi s različitim aspektima formalnog obrazovanja, po mogućnosti sa fokusom na sigurnost dece na internetu;
 • Iskustvo u korišćenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda, kao i korišćenju participativnog pristupa u radu;
 • Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
 • Izražene analitičke i komunikacione veštine.

PRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PONUDA

Zainteresovani konsultant/i ili firme/organizacije treba da pripreme i dostave ponudu (uz navedene priloge) na engleskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba da uključuje sledeće:

Paket za firme/organizacije (Popuniti ukoliko se aplicira u ime firme/organizacije):

1. Dokument sa ponudom;

2. Biografija svakog člana tima (maksimalno tri stranice) navodeći relevantno iskustvo;

3. SC-PR-10 – Zahtev za dostavljanje ponude.

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovdje.

Paket za individualne konsultante:

1. Dokument sa konsultantskom ponudom - konsultanti;

2. Biografije – konsultant/i (na ne više od tri strane) navodeći relevantno iskustvo.

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovdje.

Zainteresovani kandidati treba da poašlju svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do petka, 15.9.2017. godine. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Location: Belgrade, Serbia

Contract - Part-Time

Closing date: Thursday 14 September 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Know anyone else who might be interested in this job?
Why not share it with them?