Provedba inicijalne i završne studije koja će utvrditi stavove, znanja i ponašanja djevojčica i dječaka o sigurnosti na internetu u odabranim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Uslovi angažmana

 za

 konsultanata/konsultanticu za provedbu inicijalne i završne studije koja će utvrditi stavove, znanja i ponašanja djevojčica i dječaka o sigurnosti na internetu u odabranim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Naziv projekta: Spojeni i sigurni – u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za djecu

Trajanje angažmana: 23. augusta  –  3. decembra 2017.

Partneri u provedbi projekta: Grad Beograd i njegove relevantne institucije

Donator: Oak fondacija i Save the Children Norway

Lokacija: Republika Srbija

OBRAZLOŽENJE

Iskorišćavanje dece u pornografske svrhe je globalni kriminal koji se uglavnom širi internetom i predstavlja najteži i najrašireniji oblik seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja dece i maloletnika koje čine odrasli. Uhođenje i uznemiravanje u cyber prostoru nije samo virtuelno nego predstavlja i stvarnu pretnju po fizičku i mentalnu sigurnost svih korisnika interneta, posebno dece koja su najugroženija grupa. Iskorišćavanje dečaka i devojčica za proizvodnju, distribuciju, posedovanje ili gledanje neprimerenog materijala – za i od strane korisnika interneta – čiji su učesnici su sama deca, predstavlja jedan od najgorih oblika zlostavljanja dece. Organizacija Save the Children je predvodnik rešavanja problema zlostavljanja dece na internetu u regionu. Naše delovanje u ovom polju je rezultiralo uspostavljanjem Centara za sigurniji internet (SIC-ova) u BiH i Srbiji prema modelu Evropske komisije (srpski SIC je čak ušao u Program sigurnijeg interneta Evropske komisije), koji su postali članovi InHope Internationala (i tako doneli InHope na Balkan), a što je na kraju uticalo na promovisanje organizacije Save the Children kao stručnjaka i glavnih aktera u ovom području delovanja za dati evropski region.

SVRHA I CILJ ANGAŽMANA

Za potrebe projekta „Spojeni i sigurni – u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za djecu“ Save the Children traži konsultante (koji se prijavljuje individualno u daljem tekstu: konsultanti) sa relevantnim iskustvom u području pripreme i provedbe sličnih zadataka.

Uzorak i metodologija

Vodeći se se prethodno provedenim ispitivanjem i mapiranjem kao i razvijenim dobno prikladnim nastavnim planom i programom o sigurnosti na internetu, konsultanti će adatirati i predložiti postojeću metodologiju za provedbu istraživanja u Srbiji na temlju istraživanja provedenog na području Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini.

Početno i završno istraživanje bit će provedeno u svrhu procjene kratkoročnog efekta kreiranog i pilotiranog nastavnog plana i programa o sigurnosti djece na internetu na području Grada Beograda.

Reprezentativni uzorak će biti odabran nakon selekcije osnovnih i srednjih škola koje će biti uključene u pilotiranje nastavnog plana i programa. U predloženoj metodologiji potrebno je predložiti reprezentativan uzorak učenika iz svih navedenih škola.

Prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka će se raditi upotrebom CAPI metodologije, za čiju će realizaciju organizacija Save the Children omogućiti adekvatnu opremu (Android tablete i Tangerine software) i ljudske resurse.

METODOLOGIJA RADA

Djelokrug i metodologija rada uzima u obzir relevantne Save the Children MEAL standarde. Cjelokupan zadatak je fokusiran na gore navedeno provođenje inicijalnog i završnog istraživanja stavova, znanja i ponašanja djevojčica i dječaka o sigurnosti na internetu u odabranim osnovnim i srednjim školama na području Grada Beograda. Konsultanti će biti u obavezi prethodno se upoznati i sa relevantnim dokumentima koji obrađuju ovu tematiku, a u konsultaciji sa Save the Children-om. Potrebno je dostaviti tehničku i finansijsku ponudu koja uljučuje opis metodologije rada, kao i detaljan plan za izvršenje zadatka. Proces će se voditi na osnovu usvojenog radnog kalendara/okvira rada. Realizaciju terenskog dijela istraživanja osigurat će organizacija Save the Children.

DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

 • Konsultanti će održavati redovan kontakt sa osobljem organizacije Save the Children tokom cijelog procesa, redovno informišući o procesu i tražeći informacije i upute kada je to potrebno. 
 • Adaptirati postojeću metodologiju istraživanja na osnovu projektnih indikatora i dostupnih instrumentarija, s detaljnim planom rada.
 • Uraditi sveobuhvatnu analizu podataka koristeći relevantne statističke (kvantitativne i kvalitativne analize), predstaviti ih u izvještaju na razumljiv i koncizan način, uraditi detaljnu diskusiju dobivenih rezultata i set preporuka za finalizaciju nastavnog plana i programa u Beogradu.
 • Konsultanti će uključiti korekcije i sugestije organizacije Save the Children u finalnu verziju pomenutog dokumenta, gdje je to potrebno.
 • Konsultanti će se pridržavati dogovorenog vremenskog okvira i rokova.
 • Konsultanti će po završetku zadatka biti u obavezi prezentovati finalne nalaze relevantnim institucijama grada Begrada i po potrebi drugim relevantnim akterima.
 • Konsultanti će osigurati etično učestvovanje djece u skladu sa sa politikom organizacije Save the Children o očuvanju sigurnosti djece.

OČEKIVANI ISHODI ANGAŽMANA

 1. Detaljna metodologija istraživanja prilagođena temi zadatka, korisnicima i geografskom području na kojem će biti primjenjena. Dokument treba, između ostalog, sadržavati: vremenski plan provedbe istraživanja i modifikovani upitnik za djecu u osnovnim i srednjim školama (na temelju postojećih upitnika organizacije Save the Children), na srpskom jeziku;
 2. Završna analiza (2 izvještaja) o provedbi početnog i završnog ispitivanja stavova, znanja i ponašanja djevojčica i dječaka o sigurnosti na internetu u odnosu na razvijeni i pilotirani nastavni plan i program o sigurnosti djece na internetu na području Grada Beograda (Microsoft Office Word) , na engleskom i srpskom jeziku. Broj stranica dokumenta ne treba da prelazi 50 strana, isključujući moguće anekse.

VREMENSKI OKVIR

Kako bi se svi zadaci obavili u zadanom vremenskom okviru, konsultanti će biti angažovani u periodu od 23. augusta 2017. godine do 3. decembra 2017. godine. Konsultanti će pripremiti i provesti plan rada u konsultacijama i uz podršku relevantnog osoblja organizacije Save the Children.

POTREBNA EKSPERTIZA I ISKUSTVO

 • Minimalna ekspertiza i vještine koje konsultanti moraju posjedovati:
 • Univerzitetska diploma u oblasti psihologije, društvenih ili humanističkih nauka (magisterij ili doktorat iz relevantne oblasti predstavlja prednost);
 • Najmanje pet godina iskustva u provedbi sličnih zadataka u vezi s različitim aspektima formalnog obrazovanja, po mogućnosti sa fokusom na sigurnost djece na internetu;
 • Iskustvo u korištenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda, kao i korištenju participativnog pristupa u radu;
 • Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
 • Izražene analitičke i komunikacijske vještine.

PRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PONUDA

Zainteresirani konsultant/i trebaju pripremiti i dostaviti ponudu (uz navedene priloge) na engleskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba uključivati sljedeće:

Paket za firme/organizacije (Popuniti ukoliko se aplicira u ime firme/organizacije):

1. Predložena metodologija sa budžetom;

2. Biografija svakog člana tima (maksimalno tri stranice) navodeći relevantno iskustvo;

Paket za individualne konsultante:

1. Dokument sa konsultantskom ponudom - konsultanti;

2. Biografije – konsultant/i (na ne više od tri strane) navodeći relevantno iskustvo.

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulate možete preuzeti ovdje.

Zainteresirani kandidati trebaju poslati svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do nedjelje, 20.8.2017. godine. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Location: Belgrade, Serbia

Contract - Part-Time

Closing date: Saturday 19 August 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Know anyone else who might be interested in this job?
Why not share it with them?