Naša povijest

Organizacija Save the Children je na prostorima sjeverozapadnog Balkana prisutna od završetka četverogodišnjeg nasilnog sukoba koji je okončan 1996. Rad ove organizacije je u proteklih 16 godina evoluirao od pružanja humanitarne pomoći do razvojnih aktivnosti. Trenutno, naša organizacija radi na realizaciji programa u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori u četiri područja: Vladavina prava djeteta, Zaštita djece, Obrazovanje i Humanitarni rad. Save the Children ima reputaciju organizacije koja je stručna u bavljenju ovakvim pitanjima u regionu.

Nakon početnog humanitarnog djelovanja koje je bilo usmjereno na poboljšavanje kvaliteta života i pružanje psihosocijalne podrške djeci i porodicama – žrtvama nasilnih sukoba koji su obilježili period 1992.-1995. na teritoriji Bosne i Hercegovine - Save the Children je donosio promjene i u susjedne zemlje, Srbiju i Crnu Goru, gdje je veći fokus stavljen na razvojne aktivnosti. Intervencije su se kretale od onih iz domena predškolskog i osnovnog obrazovanja, do podrške djeci bez roditeljskog staranja, razvoja politika i strategija, jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija, formiranja dječjih grupa za praćenje poštivanja dječijih prava, prevencije nasilja i zlostavljanja, sprječavanje zlostavljanja i iskorištavanja preko interneta, izgradnje institucija za djecu, praćenja poštivanja prava djeteta, jačanja kapaciteta ljudi iz struke i onih koji su uključeni u ove procese sa ciljem jačanja državnih mehanizama praćenja i ostvarivanja prava djeteta, usluga koje su prilagođene djeci koja rade na ulici, uz stalne napore usmjerene na osiguravanje da će državne institucije u vanrednim situacijama prioritet dati djeci.