EDUKACIJA U CILJU PREVENCIJE SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA DJECE, PROJEKAT CSAPE 2022–2024

Svako dijete ima pravo da odrasta u sigurnom okruženju kao i pravo na najviši mogući standard zdravlja koji podrazumijeva i reproduktivno zdravlje.

Održavanje uravnoteženog reproduktivnog zdravlja djece zahtijeva razvijanje svijesti u ranoj dobi njihovog odrastanja potpomognuto relevantnim znanjima i vještinama pomoću kojih će biti u mogućnosti da bolje zaštite sebe i ostalu djecu.

Osim toga, uz odgovarajuće edukativne programe, moguće je pružiti podršku stručnjacima koji rade sa djecom i mladima i na taj način spriječiti seksualno zlostavljanje djece.

Ovo su teme projekta CSAPE 2022-2024 čiji su ciljevi:

  1. Osigurati da djeca posjeduju znanje o reproduktivnom zdravlju i vještine da se zaštite od seksualnog zlostavljanja;
  2. Osnažiti kapacitete relevantnih stručnjaka za rad sa mladim ljudima u cilju rane intervencije i prevencije seksualnog zlostavljanja djece.

Kako bi se ovi ciljevi ostvarili, tokom projekta će biti razvijeni materijali i paketi obuke za mlade, roditelje i stručnjake koji rade sa djecom (od 5 do 11 godina).

CSAPE je dvogodišnji (2022-2024) projekat koji finansira EU a provodi se u saradnji sa pet evropskih zemalja: Finska (Pelastakaa Lapset ry – Save the Children Finland), Island (Barnaheill – Save the Children Island), Albanija (Albania | Save the Children), Bosna i Hercegovina (za Save the Children International provodi North West Balkans | Save the Children), i Grčka (KMOP - Social Action and Innovation Centre).

Finansira Evropska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, samo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske komisije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Evropska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.