Poziv za angažman za izvođenje radova adaptacije i manjih građevinskih radova u tri škole u Tuzlanskom kantonu”

Friday 6 August 2021

 “Uslovi angažmana za

Izvođenje radova adaptacije i manjih građevinskih radova u tri škole u Tuzlanskom kantonu”

 

Naziv projekta

Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, šifra: AID 011522

Donator

Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS)

Geografski fokus

Bosna i Hercegovina, Tuzlanski kanton

Lokacija projekta

Bosna i Hercegovina, Tuzlanski kanton

Trajanje projekta

1.maj 2018 – 31.januar 2022. godine

Glavni nosilac

Save the Children

Partneri za saradnju/

realizaciju

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Udruženje Vesta

Odsjek za obrazovne studije “Giovanni Maria Bertin,” Univerzitet u Bolonji (UNIBO)

 

1.     Uvod

Save the Children vjeruje da svako dijete zaslužuje budućnost. U zemljama sjeverozapadnog Balkana i širom svijeta, radimo svaki dan kako bismo za djecu osigurali zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja. Kada se pojave krize i kada su djeca najranjivija, mi smo uvijek među prvima koji dođu pomoći, a među posljednjima koji odlaze. Mi osiguravamo da se odgovori na specifične potrebe djece i da se njihov glas čuje. Postižemo dugotrajne rezultate za milione djece, uključujući onu djecu do koje je najteže doći. Dajemo sve od sebe za djecu – svaki dan i u vrijeme kriza – transformišući njihove živote i budućnost koja je pred nama.

                                                                    

2.     Opšte informacije i obrazloženje

Djeca s poteškoćama i/ili invaliditetom[1] i njihove porodice su među najmarginaliziranijim i najisključenijim grupama i često doživljavaju diskriminaciju i povrede prava koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. U Bosni i Hercegovini je i dalje sveprisutan medicinski pristup djeci s poteškoćama i/ili invaliditetom, koji je više usmjeren na dječije nedostatke nego na njihove potencijale i barijere u njihovom okruženju, i komplementarni humanitarni pristup koji je usmjeren na pružanje socijalne zaštite kao jedini način podrške u zajednici. Djeca s poteškoćama i/ili invaliditetom često se suočavaju s diskriminacijom i socijalnom isključenošću u svim aspektima života, između ostalog, kroz negativne stavove, nedostatak znanja i diskriminatorno ponašanje.

Iako su podaci o broju djece s poteškoćama i/ili invaliditetom oskudni, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 70.000 djece koja imaju neku vrstu invaliditeta ili poteškoće u razvoju, od čega oko 7.500 njih živi u Tuzlanskom kantonu[2].

Projekat: Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, šifra: AID 011522, kojeg finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), započeo je s radom 1.05.2018. godine. Ovaj projekat ima za cilj da omogući djeci s poteškoćama i/ili invaliditetom da razviju svoje potencijale i u potpunosti ostvare svoje pravo na obrazovanje i socijalnu inkluziju.

Konkretno, cilj projekta je postići sljedeća tri glavna rezultata:

1.      omogućiti djeci s poteškoćama i/ili invaliditetom i njihovim porodicama pristup raznim uslugama podrške u Tuzlanskom kantonu;

2.      ojačati i podržati vlasti Tuzlanskog kantona u revidiranju i usvajanju strategije za inkluziju djece s poteškoćama i/ili invaliditetom u redovan obrazovni sistem;

3.      da stanovnici i organizacije civilnog društva Tuzlanskog kantona razumiju i usvoje bio-psiho-socijalni model inkluzije djece s poteškoćama i/ili invaliditetom u obrazovne i društvene procese.

Svrha ovog angažmana je izvršenje građevinskih rekonstrukcijskih/adaptacijskih radova u svrhu poboljšanja fizičkog okruženja I pristupačnosti škola za svu djecu, uključujući I djecu sa poteškoćama promovirajući inkluzivne vrijednosti i unverzalni dizajna. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je identificiralo tri (3) škola u tri opštine (Kalesija, Lukavac i Banovići) u kojima je neohodno izvesti radove definirane idejnim (ID) projektom.

U tu svrhu, Save the Children poziva različite iskusne građevinske firme da dostave svoje ponude za ovaj angažman.

 

3.     Cilj  

Svrha ovog angažman je izvođenje radova na obnovi tri škole sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu u skladu s izrađenim konceptom / shematskim rješenjem i investiciono-tehničkom projektnom dokumentacijom. Projektne dokumente, arhitektonske crteže, predmjere i tehničke specifikacije u je pripremio konzultant angažiran od StCNWB -a.

Škole i vrste traženih radova:

1. JU OŠ Grivice, Banovići;

Vrsta radova:

Prioritet je postavljanje lifta za pomoć djeci sa tjelesnim poteškoćama/invaliditetom. Za postavljanje lifta u glavnu dvoranu škole potrebni su manji radovi na adaptaciji. Drugi prioritet je izgradnja pristupačnog unisex taoaleta koji omogućuje samostalnu upotrebu djeci i odraslima sa tjelsenim poteškoćama/invaliditetom.

 

2. JU OŠ Memići, Memići, Kalesija;

Vrsta radova:

Prioritet je izgradnja uniseks pristupačnog toaleta (isti zahtjev primljen je od škola u Lukavcu i Banovićima).

 

3. JU OŠ Lukavac Mjesto, Lukavac;

Vrsta radova:

Prioritet je izgradnja unisex pristupačnog toaleta (isti zahtjev primljen je od škola u Kalesiji i Banovićima).[3]

Očekuje se da će aktivnosti, uključujući građevinske radove, biti završene do kraja septembra 2021.

    4.    Očekivani ishodi:

Angažovana firma će, u skladu s građevinskim elaboratom i na osnovu investiciono-tehičke projektne dokumentacije uraditi sljedeće:

- Izvršiti mobilizaciju i demobilizaciju sve potrebne opreme i ljudskih resursa potrebnih za izvođenje radova;

- Izvršiti nabavku potrebnog građevinskog materijala za izvođenje radova;

- Izvršiti sve potrebne radove za skladišenje potrebnog materijala i osigurati sigurnosne zahtjeve za izvođenje radova;

- Izvršiti sve potrebne pripremne radove za proces rekonstrukcije, uključujući potrebna odlaganja i odvoz materijala;

- Izvršiti specificirane građevinske radove na osnovu urađenog elaborata i investiciono-tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonskom regulativom izvođenja radova;

- Biti na raspolaganju i u stalnom kontaktu sa osobom zaduženom za nadzor građevinskih radova i osobljem StCNWB;

- Uredno voditi građevinske knjige i građevinski dnevnik koji će nakon obavljenog posla biti potpisani i predani nadzornom organu;

- Potpisati primopredajni dokument pod punom odgovornošću zajedno sa predstavnicima ministarstva obrazovanja i nauke TK i predstavnicima organizacije SCiNWB;

- Izvršiti dodatne nepredviđene radove Uslovima angažmana, ukoliko se za istim ukaže potreba tokom procesa izvođenja radova (predviđena odstupanja za nepredviđene radove su 10% od ukupnog dogovorenog budžeta);

- Voditi računa o dogovorenom vremenskom okviru koji će dodatno biti potvrđen od strane organizacije SCiNWB.

 

5.  Vremenski okvir i metodologija

 

Od angažovane firme se očekuje da finalizira specificirane građevinske radove u skladu sa prezentiranim standardima od 02. septembra do 02. oktobra 2021. godine, nakon uvida i potvrde od strane naručioca.

50% od ukupnog iznosa ugovora će se angažovanoj firmi uplatiti prije izvođenja radova, te će se ostali iznos uplatiti nakon izvođenja radova, na osnovu potpisanog primopredajnog dokumenta.

Građevinski radovi će se detaljno nadgledati od strane nadzora i organizacije SCiNWB tokom cijelog procesa izvedbe, te će se odstupanja od plana rada definisati penalnim sankcijama kašnjenja. Ukoliko angažovana firma ne ispuni zadani vremenski okvir, ili se primijete odstupanja u dogovorenom opisu posla, organizacija SCiNWB će deducirati iznos za 0.1% po svakom danu kašnjenja od ukupnog ugovornog iznosa, u maksimalnom iznosu od 5% od ukupno dogovorenog iznosa.

 

   6. Budžet

Aplikant treba dostaviti Zahtjev za ponudu uz specifikaciju iznosa po stavkama navedenim u Zahtjevu, koji treba biti u potpunosti ispunjen sa specifikacijom ponuda iznosa u konvertibilnim markama (KM), ovjeren i potpisan, te tabelu sa detaljnim stavkama navedenim u Aneksu 8 Uslova angažmana u kojoj su specificirani jedinični i ukupni iznosi u konvertibilnim markama (KM), sa ovjerenom i potpisanom svakom stranicom.

 

   7.Potrebne kvalifikacije i specijalizirano znanje/iskustvo

-        Sveobuhvatno iskustvo u izvođenju građevinskih radova adaptacije/rekonstrukcije, u vidu realizacije minimalno tri građevinska projekta sličnog obuhvata i kompleksnosti u proteklih pet godina;

-        Iskustvo u izvođenju radova koji obuhvataju prilagodbu prostora za osobe s poteškoćama i djecu će se smatrati kao prednost;

-        Registracija firme na području Bosne i Hercegovine;

-        Voditelj radova ispred angažovane firme (inžinjer građevine) treba imati minimalno deset godina stručnog iskustva, kao i položen stručni ispit;

-        Minimalno 3 radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u aplikantskoj firmi.  

 

  8. Formalno iskazivanje interesa za pružanje usluge

 

Formalna ponuda za angažman treba da sadrži:

 

-        Ispunjen Zahtjev za ponudu na osnovu predmjera radova (ovjeren i potpisan), te ispunjena tabela specifikacije radova u Aneksu Uslova angažmana u kojoj su specificirani jedinični i ukupni iznosi, sa ovjerenom i potpisanom svakom stranicom;

-        Izjavu o dostavljenoj ponudi (Aneks 1 Uslova angažmana);

-        Ispunjen formular o podacima firme (Aneks 2 Uslova angažmana)

-        Listu preporuka sa kontaktima, s kratkim opisima kompletiranih projekata i novčane vrijednosti istih (Aneks 3 Uslova angažmana);

-        CV voditelja radova s priloženim dokazom o položenom stručnom ispitu (Aneks 4 Uslova angažmana);

-        Lista uposlenika za izvođenje manuelnih radova koja sadržava pozicije koje obnašaju, obrazovanje i godine iskustva radnika (Aneks 4 Uslova angažmana);

-        Plan rada po fazama adaptacije uz vremenski okvir (Aneks 5 Uslova angažmana);

-        Lista podugovarača za izvođenje radova, usluge ili materijale (Aneks 6 Uslova angažmana);

-        Specifikaciju eventualno potrebnih predradnji od strane investitora za izvođenje radova navedenih u Aneksu 8  Uslova angažmana, kao i pravne preduvjete potrebne za izvođenje radova (Aneks 7 Uslova angažmana);

-        Najrecentniji revizorski izvještaj (za 2018, 2019 ili 2020 godinu);

-        Uvjerenje o registraciji i ID broj; 

-        Period garncije izvedenih radova.

 

Zainteresirani kandidati bi trebalo da dostave svoje ponude na e-mail adresu Procurement.NWB@savethechildren.org najkasnije do 10.09. 2021. godine do 12:00 sati. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

9. Kriteriji ocjenjivanja

Kriteriji za ocjenu ponuda su sljedeći:

Kriterij                                                                                                                                                               Mogući bodovi

1.  Tehnički pristup                                                                                                                                                               20

A.      Predložena metodologija, pristup i plan provedbe usklađeni su sa zahtjevima iz Uslova angažmana. obnove.

2.   Ključni kadrovi                                                                                                                                                                20

A.      Akademske kvalifikacije

B.      Kompetencije u oblasti izvođenja građevinskig radova i upotrebe univerzalnog dizajna.

 

 

3. Komercijalni kriteriji                                                                                                                                                         60

A.      Troškovi

Ukupan mogući broj bodova                                                                                                                      100

 

 

Poseban zahtjev: nijedna osoba koja radi na bilo kojem zadatku za ili u ime Save the Children ne smije ni na koji način biti uključena ili povezana sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece.

 

Aneks 1: Izjava o dostavljenoj ponudi

 

Datum:

Mjesto:

Za: Međunarodnu nevladinu organizaciju Save the Children za sjeverozapadni Balkan

 

 

 

Poštovani,

Mi, potpisnici ove izjave, Vam dostavljamo ponudu za Izvođenje radova za adaptaciju i sanaciju sanitarnih čvorova i lifta u 3 škole u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa navedenim Uslovima angažmana.

Ovim putem izjavljujemo da:

 

-        Sve priložene informacije i izjave u ovoj ponudi su istinite i prihvatamo da u slučaju bilo kakvih neusaglašenosti smo podložni diskvalifikaciji;

-        Dosadašnji rad aplikantske firme ni u kom slučaju ne ugrožava Politiku organizacije Save the Children o očuvanju sigurnosti djeteta i Politiku borbe protiv prevara i nesavjesnog rada;

-        Aplikantska firma nije u pravnom postupku koji može ugroziti ispunjavanje Uslova angažmana, kao i da nije u finansijskom stečaju/bankrotu;

-        Ne zapošljavamo osobe koje su nedavni ili trenutni uposlenici organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan;

-        Organizacija Save the Children nema obavezu komunikacije i rada sa podugovaračima, odnosno za svu potrebnu komunikaciju i rad sa podugovaračima će biti zadužena i odgovorna aplikantska firma.

 

Potvrđujemo da smo pročitali, u potpunosti razumjeli i prihvatili Uslove angažmana sa pratećom dokumentacijom ovog zahtjeva za ponudu.

Obavezujemo se na poštivanje zadatih rokova i očekivanih proizvoda u Uslovima angažmana.

 

S poštovanjem,

  

Potpis:

Ime i prezime potpisnika:

Pozicija:

Naziv firme:

Kontakt detalji:

-        Telefon:

-        Adresa:

-        Email:

 

 

Molimo Vas da opečatite izjavu o dostavljenoj ponudi pečatom aplikantske firme

 

Aneks 2: Formular za podatke aplikantske firme

 

Naziv firme:

 

 

U slučaju zajedničkog apliciranja više firmi, naziv svih aplikanata:

 

 

 

 

Država registracije:

 

 

Države u kojima aplikantska firma operira:

 

 

Broj osoblja u svakoj državi:

Broj godina operiranja u svakoj državi:

Adresa/e na kojoj je aplikantska firma registrovana:

 

Vrijednost i kratak opis tri najveća ugovora aplikantske firme u proteklih pet godina:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Kratak opis litigacija aplikantske firme:

(parnice, arbitražni postupci i sl.)

 

 

 

 

 

 

Autorizovana osoba ispred aplikantske firme:

Ime i prezime:

Pozicija:

Adresa:

Kontakt telefon:

Email:

 

Aneks 3: Lista preporuka aplikantske firme

 

Kratak opis aplikantske firme:

Navedite kratak opis opsega rada firme, pravno utvrđeni mandat firme, okvirni godišnji budžet i sl. Molimo Vas da uključite i bilo koje pravne postupke u historijatu firme ili trenutne pravne postupke koji bi mogli na bilo koji način imati uticaj na izvršenje Uslova angažmana.

 

 

 

 

Financijski kapacitet aplikantske firme:

Na osnovu posljednjeg revizorskog izvještaja opišite financijski kapacitet firme (prihode i balanse).

 

 

 

 

Prethodno iskustvo aplikantske firme

Molimo Vas da navedete informacije o prethodno implementovanim projektima od strane aplikantske firme u proteklih pet godina koja su relevantna za ove Uslove angažmana.

 

Naziv projekta

Klijent

Vrijednost ugovora

Period

Vrsta usluge

Status i datum kompletiranja usluge

Kontakt reference (Ime i prezime, kontakt telefon, email)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 4: Osoblje aplikantske firme za izvođenje radova

 

Kvalifikacije ključnog osoblja zaduženog za izvođenje radova

1. Vođa radova:  Molimo Vas da priložite CV osobe koja će ispred aplikantske firme biti zadužena za vođenje izvedbe radova, kao i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

2. Ostalo osoblje: Molimo Vas da priložite podatke o osoblju za izvođenje manuelnih radova (minimalno 15 osoba uposlenika firme)

 

Br.

 

 

Pozicija

Nivo obrazovanja

Radno iskustvo u obksati (godine)

Kratak opis radnog iskustva

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 5: Prijedlog vremenskog okvira za izvođenje radova

Molimo Vas da na osnovu specifikacija u građevinskom elaboratu Aneksa 8 Uslova angažmana specificirate detaljni vremenski okvir za izvedbu radova.

 

Vrsta radova

Vremenski okvir (od-do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 6: Lista podugovarača potrebnih za izvođenje radova

 

Molimo Vas da priložite listu podugovarača ukoliko ih planirate angažovati na projektu.

Naziv podugovarača sa zemljom registracije

Opis usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 7: Specifikacija potrebnih predradnji za izvođenje radova

Molimo Vas da u ovom dijelu specificirate eventualno potrebne predradnje za izvođenje radova navedenih u Aneksu 8 Uslova angažmana, što obuhvata eventualno dodatne obaveze naručioca, kao i potrebnu pravnu dokumentaciju za izvođenje radova po važećim zakonima u Bosni i Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu.

 

Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete dobiti na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1dJ3PRZ9IAwKpwYbTuXqIWjF1wdzJprki?usp=sharing

 [1]Djeca uzrasta do 18 godina ‘koja imaju dugoročna fizička, mentalna,intelektualna ili senzorna oštećenja koja u sadejstvu sa različitim barijerama moguotežati puno i efektivno učešće ovih osoba u društvu na osnovu jednakosti sadrugima.’ (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, član 1.)

[2]Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Tuzlanskom kantonu, Službene novine 06/18

[3]Sva tri uniseks pristupačna toaleta su smješteni na prizemlju na mjestu postoječih santarnih čvorova.