Saopštenje Mreže ombudsmana jugoistočne Evrope povodom tridesetogodišnjice Konvencije o pravima deteta

Utorak 19 November 2019

Deca u izbegličkom centru u Srbiji. Fotografija: Nikola Vrzić, Save the Children

Ovog novembra u svetu se obeležava trideset godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, najšire ratifikovanog međunarodnog ugovora o ljudskim pravima. Zasnovana na ideji da su deca individue sa svojim pravima, Konvencija je postavila osnovne principe koje svako društvo treba da poštuje u postupanju sa svakim detetom, igrajući ključnu ulogu u poboljšanju položaja dece.

Godišnjica Konvencije o pravima deteta predstavlja priliku za proslavu svih dostignuća ostvarenih u proteklih trideset godina, ali i za osvrt na stanje u oblasti zaštite prava dece. Ovaj jubilej je prilika da društva preduzmu mere kako bi se primena Konvencije i svest o važnosti dečijih prava još više učvrstili.

Zemlje jugoistočne Evrope, potpisnice Konvencije, prihvatile su standarde koje Konvencija propisuje kao osnovu zakona i politika koje se tiču dece. Kancelarije ombudsmana u regionu koriste Konvenciju kao polaznu tačku u svom zalaganju za ostvarivanje boljih uslova za svu decu i unapređenje odgovornosti u slučaju povreda prava deteta. Zahvaljujući tome, životi dece u regionu danas značajno su bolji nego pre trideset godina. Više dece živi u dostojanstvenim uslovima i ima pristup obrazovanju i zdravstvenoj nezi. Preduzete su mere kako bi se povećala svest o problemu nasilja nad decom i kako bi se deca zaštitila od nasilja. Uloženi su i napori kako bi se sprečila diskriminacija i kako bi svako dete dobilo pristup resursima i uslugama neophodnim za potpun razvoj.

Ipak, još mnogo izazova stoji pred društvima jugoistočne Evrope u borbi protiv siromaštva, nasilja, rodne neravnopravnosti i diskriminacije. U poslednjih nekoliko godina, još jedan izazov stoji pred zemljama u regionu dok se suočavaju sa povećanim pritiskom da odgovore na potrebe dece izbeglica, migranata i tražilaca azila. Uprkos mnogim dostignućima, dečija prava i dalje su često ugrožena. Posledice po decu, njihovu budućnost i budućnost društava u kojima žive ili će živeti mogu biti vrlo ozbiljne.

Imamo obavezu da zaštitimo i podržimo svako dete, i osiguramo da nijedna devojčica i dečak ne budu izostavljeni u tom procesu. Ova godišnjica predstavlja priliku za države potpisnice da ponovo izraze svoju posvećenost pravima deteta i pripreme konkretne korake koje će preduzeti kako bi unapredile ostvarenje tih prava.

Oslanjajući se na obaveze koje su države preuzele kao potpisnice Konvencije o pravima deteta, a povodom ovog važnog jubileja, pozivamo vlade država jugoistočne Evrope da osiguraju unapređenje dečijih prava u skladu sa nacionalnim preporukama Komiteta za prava deteta, da unaprede saradnju sa organizacijama i nacionalnim institucijama koje rade kako bi zaštitile prava deteta, i da ulože dodatne napore kako bi podržale i zaštitile svu decu, posebno ranjive grupe dece kakva su i deca u pokretu.

Četrnaest nacionalnih i pokrajinskih kancelarija ombudsmana za dečija prava iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Severne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Kosova* okupljeno je u Mreži ombudsmana jugoistočne Evrope – CRONSEE. Imajući u vidu da deca u zemljama regiona žive u sličnoj situaciji i suočavaju se sa sličnim uslovima i povredama prava, ova regionalna mreža uspostavljena je u cilju saradnje u radu za unapređenje uslova za život i razvoj dece u jugoistočnoj Evropi. CRONSEE pruža priliku institucijama ombudsmana da uče iz razmene iskustava, usklađuju pozicije u vezi sa određenim pitanjima, identifikuju zajedničke prioritete i odlučuju o konkretnim akcijama koje će preduzeti za njihovo ostvarenje. Članovi mreže sreću se redovno na tematskim sastancima i konferencijama. Zaključci do kojih dolaze postaju zagovaračke inicijative prema institucijama koje su odgovorne za primenu dečijih prava i smernice za zajedničke aktivnosti kojima je cilj da doprinesu poboljšanju uslova za decu u regionu.

Mreža ombudsmana jugoistočne Evrope – CRONSEE uspostavljena je 2006. godine na inicijativu organizacije Save the Children, sa kojom od tada redovno sarađuje. Ove godine, članice Mreže ombudsmana jugoistočne Evrope – CRONSEE susrele su se uz podršku organizacije Save the Children u oktobru u Tirani na tematskom sastanaku posvećenom zaštiti dece migranata, izbeglica i tražilaca azila.