TABLA projekat - Obrazovanje za 21. stoljeće

Srijeda 1 July 2020

U trećoj sedmici juna održan je prvi sastanak Radne grupe za Inicijalno obrazovanje koja djeluje pri Projektu općeg obrazovanja – TABLA, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i provodi Save the Children.

Ovaj sastanak prvi je u nizu sastanaka koji imaju za cilj problematizirati i prikazati ono što jesu ciljevi projektne cjeline 1 TABLA projekta, odnosno, pripremu usklađivanja nastavnih planova i programa, izradu novih modularnih studijskih programa i stručno usavršavanje univerzitetskih nastavnika - kao pretpostavku za iskorak obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini.

 Projekat ima za cilj da kroz ovu Radnu grupu relevantnih aktera ponudi jedan dokument koji treba da uskladi nastavne planove i programe nastavničkih fakulteta sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa i da uvede važne koncepte  i kompetencija koje će biti od značaja za naše učenike i učenice, za buduće generacije, a koje se tiču nauke, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM – eng. Science, Technology, Engeneering, Art and Math) kao i  kritičkog razmišljanja, kreativnosti, komunikacije i kolaboracije,“ istakla je ovom prilikom voditeljica projekta TABLA, Fatima Smajlović.

TABLA je projekat kojim se na širokom planu, u periodu od pet godina, želi doprinijeti osavremenjenju sistema obrazovanja u BiH. Ovim projektom će se unaprijedili ishodi učenja kod učenika, nastavnici opremiti znanjem i vještinama za inovativniji i progresivniji način rada, te izgraditi kapaciteti kako bi se u odgojno-obrazovni proces uveli savremeni koncepti kao što je STEAM, ekonomija zasnovana na znanju, učeničke kompetencije 4K (Kritičko mišljenje, Kreativnost, Komunikacija, Zajednički rad), ishodi učenja i pedagoške kompetencije (pedagogija, psihologija, didaktika i metodologija) .

U sastanku Radne grupe, koji je održan virtuelno, učestvovali su predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, te grupa eksperata partnerske Fondacije Obrazovanje u akciji.

U sklopu ekspertskih izlaganja prvog dana sastanka, predstavljene su dubinske analize stanja PPDM predmeta  na nastavničkim programima pet univerziteta sa područja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Republike Srpske. Drugog dana, iznesene su ideje i pravci razvoja obrazovnih sistema u BiH u kontekstu Zajedničkih jezgra nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja, STEAM konceptu i ekonomiji zasnovanoj na znanju te su razmatrane učeničke kompetencije 21. stoljeća.

Ekspertsku grupu projekta ispred partnera Fondacija Obrazovanje u akciji (FEiA) predvodi, prof. dr. Lamija Tanović. „Ovaj projekat je dugo čekana prilika da se naprave izmjene u obrazovnim sistemima Bosne i Hercegovine, koji će za poslijedicu imati obrazovni koncept prilagođen vremenu u kojem živimo i kao eksperti ispred FEiA imamo veliko zadovoljstvo da damo svoj doprinos na tome putu.“