Uslovi angažmana za konsultanta/icu za razvoj obuke za lokalne medije u Tuzlanskom kantonu u skolpu projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u BiH

Srijeda 26 February 2020

 

Uslovi angažmana za konsultanta/icu za razvoj obuke za lokalne medije u Tuzlanskom kantonu, u skolpu projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini

Naziv projekta:Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini

Donator: Italijanska agencija za saradnju i razvoj (AICS)

Partneri u realizaciji projekta: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Udruženje Vesta, Centar znanja Profectus, Odjel za obrazovne studije „Giovanni Maria Bertin“, Univerzitet u Bolonji

Uvod

Save the Children vjeruje da svako dijete zaslužuje budućnost. U zemljama sjeverozapadnog Balkana radimo svaki dan kako bismo za djecu osigurali zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja. Kada se pojave krize i kada su djeca najranjivija, mi smo uvijek među prvima koji dođu pomoći i među posljednjima koji odlaze. Mi osiguravamo da se odgovori na specifične potrebe djece i da se njihov glas čuje. Postižemo dugotrajne rezultate za milione djece, uključujući onu djecu do koje je najteže doći. Dajemo sve od sebe za djecu  - svaki dan i u vrijeme kriza – transformišući njihove živote i budućnost koja je pred nama.

Pozadina projekta

Djeca s poteškoćama  u razvoju i njihove porodice u BiH su jedna od najviše marginaliziranih i isključenih grupa. Ova grupa često doživljava diskriminaciju i kršenje prva koja su zagarantovana Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta i Međunarodnom konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i mnogobrojnim zakonskim regulativama unutar BiH. U Bosni i Hercegovini je medicinski pristup djeci sa poteškoćama još uvijek sveprisutan. Ovaj pristup djeci sa poteškoćama stavlja fokus na nedostatke djeteta, a ne na njihove potencijale i prepreke koje imaju u okruženju. Komplementarni pristup milosrđa također je duboko ukorjenjen u naše društvo. On se fokusira na pružanje socijalne podrške kao jedinog sredstva podrške u zajednici ovoj populaciji. Djeca sa poteškoćama često doživljavaju diskriminaciju i socijalnu isključenost u svakom aspektu svog života, uključujući negativna uvjerenja, nedostatak znanja i diskriminatorno ponašanje drugih.

Iako su podaci o broju djece sa poteškoćama oskudni, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima preko 70 000 djece koja imaju određeni vid poteškoće. Preko 7.500 njih živi u Tuzlanskom kantonu (TK).

Projekat Inkluzija za sve - inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522), kojeg finansijski podržava Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), započet je prvog maja 2018. godine. Projekat ima za cilj omogućiti djeci sa poteškoćama razvoj njihovih punih potencijala i potpuno uživanje prava na obrazovanje i socijalnu uključenost.

Svrha i cilj angažmana

Svrha ovog angažmana je pružiti stručnu podršku u pripremi i izvođenju posebne obuke za novinare_ke koji rade u lokalnim i kantonalnim medijima na nivou Tuzlanskog kantona.

Opći cilj provođenja obuke za predstavnike_ce medija je upoznati ih sa bio-psiho-socijalnim modelom obrazovnog i socijalnog uključivanja djece sa poteškoćama, stavljajući poseban naglasak na pitanje inkluzivnog obrazovanja. Očekuje se da će obuka poboljšati vještine odabranih polaznika_ca obuke kako bi pružali tačnije, pouzdanije, privlačnije informacije o inkluzivnom obrazovanju i na taj način poboljšali kvalitet i obim medijske pokrivenosti ove teme.

Mediji su posrednici između činjenica i društva i nose teret prenošenja informacija širokoj publici, stvarajući tako određeno javno mišljenje i stav. Nedostatak stručnog znanja o inkluzivnom obrazovnom sistemu utiče na cjelokupnu sliku, stanje i perspektivu inkluzivnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i šire.

Stoga ćemo održati obuku novinara_ki kako bi kvalitetnije izvještavali o projektu i sektoru inkluzivnog obrazovanja. Nakon obuke, konsultant_ica će nadgledati lokalne medije u periodu od tri mjeseca kako bi procijenio poboljšanje u izvještavanju o djeci sa poteškoćama i inkluziji.

Vremenski okvir i metodologija

Kako bi se svi zadaci obavili u zadanom vremenskom okviru, agencija ili konsutant_ica će biti angažovana u periodu od 30. marta 2020. godine do 30. jula 2020. godine. Agencija ili konsultant_ica će pripremiti i provesti plan rada u konsultacijama i uz podršku relevantnog osoblja organizacije Save the Children, u skladu sa navedenim vremenskim okvirom:

Potrebna ekspertiza i iskustvo

Konsultant_ica angažiran_a u obavljanju zadatka treba posjedovati minimalno sljedeća znanja i vještine:

  • bogato iskustvo u novinarstvu i odnosima sa medijima;
  • najmanje 5 godina iskustva u razvoju materijala za obuke i pružanju obuka za novinare;
  • poznavanje medija u Tuzlanskom kantonu;
  • treba da pokaže razumijevanje za promjene u medijama, uključujući nove medije;
  • izuzetne sposobnosti organizacije i planiranja, te vještine realizacije i praćenja napretka rada;
  • odlične usmene i pisane komunikacijske vještine.

Prijavljivanje i formalno iskazivanje zainteresovanosti za angažman

Zainteresirani_e konsultaniti_ice/agencije/organizacije trebaju razviti i dostaviti financijski prijedlog koji bi odgovorio na gore navedene konkretne zadatke. Prijedlog treba da uključuje:

1. Ispunjen Bidders response dokument, sa jasnim objašnjenjem budžeta (Prilog 1);

2. Motivaciono pismo sa potvrdom dostupnosti za predložene datume i dinamiku rada;

3. Životopis (CV) u SCI predlošku (Prilog 2);

4. Podnošenje mimalno 3 objavljena istraživačka rada ili članka ili izvještaja koji se odnose na ovu temu.

Individualni konsultanti_ice mogu preuzeti detaljne uslove angažmana i potrebne formulare ovdje.

Agencije/organizacije mogu preuzeti detaljne uslove angažmana i potrebne formulare ovdje.

Zainteresirani podnositelji prijave trebaju dostaviti svoje ponude na info.nwbalkans@savethechildren.org i dalila.basic@savethechildren.org najkasnije do 23. marta 2020. godine, do 12:00 sati. Kontaktirat će se samo kandidati_inje koji_e uđu u uži izbor.

Poseban zahtjev: nijedna osoba koja obavlja bilo koji zadatak u ime Save the Children ne smije ni na koji način biti uključena u zlostavljanje ili iskorištavanje djece.